Styrelsebesluten

Styrelsemöte Nr: 496// Datum: 2024-01-23

 1. Efter utredning med Fastum kan kassören begära att upp till 1,5 miljoner kronor ska betalas ut från föreningens klientkonto hos Fastum till ett av föreningens konto i Handelsbanken där vi får bättre ränta.
 2. Offert tas in på ombyggnad med hård innerbehållare av två moloker utanför Århusg 31 för att kunna jämföra priset med den offert vi fått för ombyggnad av alla fem moloker. Efter ny offert inkommit och styrelsebeslut fattats läggs ombyggnaden in som planerat arbete 2024.
 3. Underhåll grusgången läggs in som planerat arbete under 2024.
 4. Förvaltningsberättelsen godkänns med de justeringar som togs upp på dagens möte och sänds därefter till Fastum den 24 januari 2024.
 5. I underlaget till årsstämman 2024-03-26 ska arvoden räknas upp enligt det beslut som fattades på årsstämman den 23 mars 2023.

Styrelsemöte Nr: 495// Datum: 2023-12-19

 1. Avtalet med Yris Åkeri AB fortsätter att löpa tills vidare.
 2. Tidplanen förberedelse inför årstämman beslutatdes.
 3. Beslutate: Det är max ett tvättkort per hus som gäller och när det nu finns så få kort är det endast lånekort som kan lånas ut tillfälligt vid behov av att tvätta.

Styrelsemöte Nr: 494// Datum: 2023-11-28

 1. Årsmötet blir tisdagen den 26 mars 2024.
 2. Element till Århusgatan 31 köps in och installeras.
 3. Uppmaning till att städning av garagen läggs in i Århusnytt.
 4. Offert angående grusgången godkändes.
 5. Offert som gäller byte till plastbehållare i föreningens sopcontainers hänskjuts till årsstämman och läggs in i budgeten for 2024. Info om sophantering och kostnader skrivs i Århusnytt.
 6. Inte inköp av någon ytterligare tumlare i tvättstugan Århusgatan 31.
 7. Kontakt tas med Fastum för att visst belopp återförs till foreningenskonto i HB där vi för bättre ränta.

Styrelsemöte Nr: 493// Datum: 2023-10-25

 1. Ta kontakt med samfällighet i Sollentuna för att höra angående behov antalet laddboxar.
 2. Ta kontakt med Villaägarna för att utreda frågan om bidrag och möjligheten att medlemmar betalar laddboxar själva.
 3. Utreda med leverantören angående offerten för grusgången.
 4. Lägga ut en sten i hörnet bakom rödagaraget så att bilar undviker att svänga för snävt och skada hängrännan.
 5. Begär offert för att jämna till marken med grus på parkeringen bakom röda garaget.
 6. Kontakta kommunen för att de lägger ut sten bakom röda garaget innanför bommen.

Styrelsemöte Nr: 492// Datum: 2023-09-26

 1. Förbereda och sänd in ansökan för anläggningsbeslutetsändring till Lantmäteriet.
 2. Planen för städdagen godkändes.
 3. Offerten för trädgård och grönska gödkändes.
 4. Offerten för undertrycksavgasare godkändes.
 5. Ytterligare offert tas in för åtgärd av grusvägen.
 6. Nytt element till Å31 godkändes.

Styrelsemöte Nr: 491// Datum: 2023-08-22

 1. Kontrollera med banken angående lånevillkor för kostnader laddstolpar.
 2. Vid ansökan till Naturvårdsverket söks bidrag för samtliga parkeringsplatser inom samt utanför garagen.
 3. Dela ut fullmakt (anläggningsbeslutet ändring) mall till alla hushåll och mejla till de som hyr.
 4. Skriva förslag till lantmäteriet ansökan.
 5. Undersöka möjligheten att tekniker kan göra en felsökning på undertrycksavgasaren i undercentralen.
 6. Kontrollera villkor på placeringskonto.

Styrelsemöte Nr: 490// Datum: 2023-07-13 (Per capsulam)

 1. Offert på extrabeställning av material och arbete i H/T lokal Århusgatan 31 godkändes.

Styrelsemöte Nr: 489// Datum: 2023-06-20

 1. Kassören för mandat att flytta kontanta medel mellan affärskonto och E-capitalkonto.
 2. Offert på extramålning Århusgata 31 godkändes.
 3. Offert på nya dörrar till Århusgatan 31 godkändes.
 4. Offert på målning av kökdörr till Århusgatan 31 tas in.
 5. Offert på torktumlare till tvättstugan Århusgatan 58 godkändes.
 6. Offert på påfyllnad av grus för underhåll av grusvägen tas in.
 7. Offert på åtgärder vid en gemensamma yta godkändes.
 8. Offert på de 6 luftventilerna godkändes.

Styrelsemöte Nr: 488// Datum: 2023-06-08

 1. Placera likvidamedel enligt beslut i placeringskonto.

Styrelsemöte Nr: 487// Datum: 2023-05-30

 1. Säg upp försäkring hos TryggHansa.
 2. Beställ byte of avstängningsventiler inom föreningens fjärrvärmecentralen.
 3. Beställa åtgärd av träden och marken vid gaveln gula garaget.
 4. Pengar flyttas till e-kapitalkonto enligt förslag.
 5. En extrastämma beslutades till 17 augusti ang. ändring av anläggningsbeslutet (laddinfrastruktur).
 6. Kontakta stadsbyggnadskontoret gällande grusvägen Å135-237.
 7. Ta in offert för ny torktummlare.
 8. Kontoret blir sommarstängd från 26 juni, återöppnar 21 augusti.

Styrelsemöte Nr: 486// Datum: 2023-04-20

 1. Den nya loggan ska användas.
 2. En ny sten läggs ut i passage mellan gula garaget och elstationen.
 3. Investering i bommar ska inte göras i 2023 pga ekonomiska läget.
 4. 20 st. nya handsändare ska beställas.
 5. Gruset krättas på grusgångarna i städområde 7 under städdagen.
 6. Fråga bank om lån för kostnader att intstallera laddstolpar.
 7. Avslå begäran om lägre pris för parkering för avställd bil.

Styrelsemöte Nr: 485// Datum: 2023-03-30

 1. Publicera nya ansvarsområden.
 2. Ta kontakt med Naturvårdsverket ang. Ladda Bilen bidrag; med Lantmäteriet ang. el-bilsladdning; och leverantörer för offerter. Arbetsgrupp arbetar.
 3. Godkänd offert på vattenskadan (Å31).
 4. Nya styrelsen/firmatecknare skickas till Lantmäteriet och Fastum.
 5. Avslå begäran från ett boende om anstånd med betalning.

Styrelsemöte Nr: 484// Datum: 2023-03-16

 1. På 7:st träd ska grenar tas bort.
 2. Ta in offert för viss  övriga åtgärdar.
 3. Ta kontakt med lantmäteriet ang. aktuell läge om elbilsladdning.

Styrelsemöte Nr: 483// Datum: 2023-02-14

 1. Städdag blir lördag den 6:e Maj.
 2. Informationsbrochyr om Boappa skickas ut till husägarna.
 3. Kommentarer ang. och uppdatering av kallelsen till årsstämma.

Styrelsemöte Nr: 482// Datum: 2023-01-19

 1. Två torktummlare ska köpas in för en tvättstuga.
 2. 5 bord och 12 stolar ska köpas in för en hobbylokal.

Styrelsemöte Nr: 481// Datum: 2022-12-20

 1. Demontera den gamla tvättmaskinen i 58:an.
 2. Ta in offerter på torktumlare.
 3. Ta in offerter från P-Service på laddstolpar.

Styrelsemöte Nr: 480// Datum: 2022-11-29

 1. Uppläggning av lån som har villkorsändring i December.
 2. Offerter laddplatser.
 3. Århusnytt med information om laddplatser.

Styrelsemöte Nr: 479// Datum: 2022-10-25

 1. Offerter för laddplatser.
 2. Moms på tvättavgifter.
 3. Teckna medlemskap hos Villaägarna.
 4. P-platser samma pris som idag, inkl moms.

Styrelsemöte Nr: 478// Datum: 2022-09-27

 1. Jordsfelbrytare i röda och gula garagen.
 2. Extraamortering av lån.

Extrainkallat Styrelsemöte Nr: 477// Datum: 2022-09-15

 1.  Extrastämma angående SKV:s ställningstagande till moms och dess inverkan på debiteringslängden/aviseringar.

Styrelsemöte Nr: 476// Datum: 2022-08-16

 1. Enkät för kontroll ventilationsgaller.
 2. Informationsmärkning lekplatser.
 3. Beskärning av vissa träd och buskar vid Å86, Å59 & Å23.
 4. Plantering av markväxter vid gaveln gulagaraget.
 5. Kolla jordfelsbrytare i garagen.
 6. Trappa till utgång gröna garaget.
 7. Debitering för kastade sopor på gatan.

Styrelsemöte Nr: 475// Datum: 2022-06-21

 1. Skyltar tas fram för lekplatser.
 2. Rutschkana vid 169 samt trappa åtgärdas.
 3. Bänk vid förråd/Å93 skänkes.
 4. Häck vid Å66 klipps ner nästa städdag.

Styrelsemöte Nr: 474// Datum: 2022-05-17

 1. Svar till Miljöförvaltning ang. ett klagomål.
 2. Planera och ta åtgärd i en krypgrund vid kulvert. Ta kontakt med entreprenören.
 3. Ny anticimex avtal för tre nya fällor.

Styrelsemöte Nr: 473// Datum: 2022-05-03

 1. Att undersöka inköp av stegar till krypgrunderna/kulvertarna.
 2. Hämta skåp för kontoret.
 3. Att undersöka avtal med Anticimex och be flyttning av råttfällorna.

Styrelsemöte Nr: 472// Datum: 2022-03-31

 1. Konstituerande styrelsemöte – områdesansvariga nominerade.
 2. Beslut angående användning av gångvägarna.
 3. Arbetsgrupp för att utreda frågan om elbilsladdning.
 4. Planering för städdagen.

Styrelsemöte Nr: 471// Datum: 2022-03-15

 1. TV flyttas till kortväg på kontoret.
 2. Tryktmaterial ska appliseras på metalskyltarna och sättas upp.
 3. Gå vidare med Söderkyl för att hitta ett betalsystem för tvättstugorna.
 4. Möte med Fastum sker 17/03.
 5. Uppstartsmöte med Tele2/Primär sker 17/03.
 6. Kolla med Silkeborg ang. tvättstugor och betalningssystem.
 7. Städdag sker 23/04, förslag på ansvarslistan. Boka containrar och meddela kommunen om parkering på gatan.
 8. Beslutat via mejl ang brandsläckarna.

Styrelsemöte Nr: 470// Datum: 2022-02-15

 1. Ta kontaktperson från Thinea brandskydd för att se över garagen och bekräfta offerten.
 2. Boka uppstartsmöte med Tele2/Primär angående fiberinstallation.
 3. Kontakta Söderkyl ang. installation av betalsystem i tvättstugorna.
 4. Projektintresserade kontaktpersoner under sommarens fiberinstallationen sökes genom Boappa.
 5. Korrigera punkten om elbilar/laddstolpar under föregående protokoll.

Styrelsemöte Nr: 469// Datum: 2022-01-25

 1. Handsändare får inköpas.
 2. Stämmodatum fastställt.

Styrelsemöte Nr: 468// Datum: 2021-12-29

 1. Styrelsen ber Stadsbyggnadskontoret att lägga upp ett tillsynsärende.

Styrelsemöte Nr: 467// Datum: 2021-12-14

 1. Ej ansökan om ändring av anläggningsbeslut rörande bredband.
 2. Skrivelse om andrahandsuthyrning delas ut.
 3. Ny offert tas in på tvätt betalningssystem.
 4. Beskärning träd och buskar i vinter.
 5. Ljusnät, 3 st för placering på tvättstugorna.

Styrelsemöte Nr: 466// Datum: 2021-11-16

 1. Offert på 3 områdesskyltar.
 2. OK för inköp betalsystem/tvätt men formellt beslut efter jämförelse.

Styrelsemöte Nr: 465// Datum: 2021-10-26

 1. Lönn tas bort vid Å103.
 2. Stenar flyttas inför vinterplogning.
 3. Offert för städning av lokaler.
 4. Brunn åtgärdas vid Gula Garaget.
 5. Bänk och bord vid Gula Garagets lekplats återställes.

Styrelsemöte Nr: 464// Datum: 2021-09-21

 1. Städdag 23/10: Beställningarna.
 2. Extrastämma 21/10: Kallelse och bokningar.

Styrelsemöte Nr: 463// Datum: 2021-08-24

 1. Beställa installation av bom vid Århusgatan 103. Tar upp frågan om grus vid Å237-249.
 2. Beställa rengöring av kompost molokerna.
 3. Ta offert för larm och släckare till garagen, kopplat till brandkår/larmcentralen.
 4. Beställa ny grovtvättmaskin till tvättstuga vid Århusgatan 58.
 5. Undersöka nytt betalsystem med poletter och beställa detta.
 6. Beställa rengöring av våra tvättstugor/toaletter/hobbylokaler, sedan ska de uthyras på nytt.
 7. Extrastämma angående beslut fiberinstallation ska hållas Lördagen den 9:e oktober kl. 11.00 vid 169:an och via ZOOM.
 8. Städdagen ska hållas Lördagen den 23:e Oktober.

Styrelsemöte Nr: 462// Datum: 2021-07-22

 1. Beställa takrenovering av röda garaget.

Styrelsemöte Nr: 461// Datum: 2021-06-15

 1. Dela ut kallelse inför extrastämma den 5/7.
 2. Beställa beskärning av 2 lönnar.
 3. Beställa ny låsbar bom vid Århusgatan 102.

Styrelsemöte Nr: 460// Datum: 2021-05-25

 1. Förslag till extrastämma ang. fiber installation.
 2. Kontakta banker om lånemöjligheter.
 3. Beställa vattning vid behov.
 4. Ta in offerten från Raines på rengöring och målning av lekplatser och lekstugor..
 5. Skylt för välkomnande tas fram.
 6. Kontoret stängt under sommaren 22/6-8/8.
 7. Återställa gruset.
 8. Beställa borttagning av taggbuske vid lekplats.

Styrelsemöte Nr: 459// Datum: 2021-04-28

 1. Beslut att gå vidare med Comhem offerten vilken bedöms har bästa pris och värde.

Styrelsemöte Nr: 458// Datum: 2021-04-20

 1. Ta kontakt med Raines om ytterligare beskärning av lönnarna.

Styrelsemöte Nr: 457// Datum: 2021-03-30

 1. Konstituerande styrelsemöte.

Styrelsemöte Nr: 456// Datum: 2021-03-16

 1. Ta in offert på strålkastare med avkänning vid röda garaget.
 2. Ta in offerten från rörmokare om att byta ut ventiler i tvättstugorna.
 3. Städdag blir lördagen den 8:e maj.

Styrelsemöte Nr: 455 // Datum: 2021-02-16

 1. Beslut att Nelson byggfirma får uppdraget att renovera gula garaget så snart som möjligt.

Styrelsemöte Nr: 454 // Datum: 2020-12-15

 1. Upprätta ett förslag på höjning av avgiften med 400 kr/kvartal + 2% till Årsstämman.
 2. Budgetförslaget infogas i kallelsen till årsstämman.
 3. Tidplanen för beredning av årsstämman fastställdes.
 4. Offerten för garagereparationer ska jämföras.
 5. Innan vi börjar använda lokalerna så ska vi beställa rengöring av båda hobbylokalerna och tvättstugorna.
 6. Årsstämman ska ske kl 10.30 lördag den 27/3.

Styrelsemöte Nr: 453 // Datum: 2020-12-15

 1. Beställa de nya vita lamporna till gångbanornas armaturer
 2. Ta in ytterligare offerter för garagetaken.
 3. Kontrollera stenar vid garage med Raines.
 4. Kolla lekplatserna.
 5. Kontakta Fastum om ekonomisk info inför möte den 12:e Januari.

Styrelsemöte Nr: 452 // Datum: 2020-11-24

 1. Hämta offert för garagetak för gula garaget.
 2. Begära offert för solceller från Forum.
 3. Begära offert för ventilation för gula garaaget.
 4. Köpa de möbler till hobbylokaler som tidigare beslutades.

Styrelsemöte Nr: 451 // Datum: 2020-11-03

 1. Skapa en arbetsgrupp för att arbeta med frågan om fiberoptik.
 2. Beställa nya bord och stolar till hobbylokalen 58, enligt förslag.
 3. Beställa en ny dator inklusive ny skärm till kontoret.
 4. Informera på webbsidan om att det är problem med dåligt parkerade bilar på Århusgatan, inklusive telefonnummer till parkeringsvakterna.
 5. Beställa skyltar till 4 bommar om information om parkeringsförbud och räddningsväg.

Styrelsemöte Nr: 450 // Datum: 2020-09-22

 1. Polisen erbjuder sig att hålla ett informationsmöte med oss om säkerhetsfrågor och säkerhet i vårt kvarter. Vi föreslår något av datumen mellan den 13-16 oktober. Medlemmarna kan anmäla sitt intresse för deltagande och även skicka in frågor till styrelsen i förväg.
 2. Testa olika armaturer för belysning så snabbt som möjligt.
 3. Planera att ta in offerter efter testerna för belysning för alla utebylsningslampor.
 4. Beställa besiktning av gula och röda garagets yttertak. Om det kostar mer än 10 tkr så behöver flera offerter tas in.
 5. Århusnytt kommer ut före städdagen.
 6. Århusnytt kommer ut angående informationsmöte med Polisen.
 7. Beställa färdiga mackor och dryck till städdagen. Servering på olika ställen för att ändå säkra avstånden.
 8. De som bemannar kontoret under kvällstid måndagar tömmer även brevlådan.

Styrelsemöte Nr: 449 // Datum: 2020-08-26

 1. Enhälligt beslut att hyra in Fastum som ekonomisk förvaltare.
 2. Sista förhandlingar påbörjas med Fastum.
 3. Björn tar över uppgifter som kassör, i första hand tillsammans med Jost.
 4. Lövhagen åtgärdar enligt förslaget bl. a. beskärning och glsning av grenar i träden inom området.
 5. Kontoret öppnas igen måndag 31.8 och fortsätter vara öppen varannan vecka.
 6. Hölststäddag 17.10 med garageopningar mm.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com