Om föreningen

Kvarteret Århus

Kvarteret Århus byggdes 1979 -1980 som självbyggeri. Det betyder att de första ägarna byggde sina hus själva. Kvarteret består av 174 bostadsfastigheter, varav två är hyresbostäder som ägs av Svenska Bostäder.

Århus samfällighetsförening

De gemensamma tillgångarna i kvarteret förvaltas av en samfällighetsförening. Föreningens verksamhetsområde är fastställt i ett anläggningsbeslut och regleras av föreningens stadgar. Stadgarna är upprättade enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Där framgår bland annat vad föreningen förvaltar (se kapitel 1.3), styrelsens sammansättning och när årsstämma ska äga rum. Stadgarna hittar du på vår hemsida www.arhus.org.

Styrelsen

Styrelsen utses av medlemmarna vid årsstämman som äger rum före mars månads utgång. Genom att i förväg framföra skriftliga förslag, motioner eller genom att delta på stämman, kan du påverka verksamheten. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen ansvarar för skötsel och underhåll av samfällighetens anläggningar.

Du kan följa styrelsens arbete via styrelseprotokoll som finns tillgängliga på föreningens hemsida www.arhus.org eller hallarna i Hobby- och tvätt lokalerna.

Det går också bra att e-posta till info@arhus.org eller ta direktkontakt med någon av styrelsemedlemmarna. Styrelsens kontor på Århusgatan 169 är öppet varannan helgfri måndag mellan 19.30 – 20.00 ifall du vill prata med oss i styrelsen eller ladda Cashkort. Under en sommarmånad är dock kontoret stängt. Skylt om detta sätts upp på dörren till Århusgatan 169.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com