Avgifter_Old


Varje kvartal får du två inbetalningskort. Ett som är gällande medlemsavgiften för samfälligheten. Avgiften består av två delar, den ena täcker kostnader för skötsel och underhåll av gemensamma anläggningar och den andra avser preliminära kostnader för din värme- och vattenförbrukning. Det andra inbetalningskort är till debitering av påfyllnad av cashkort till tvättmaskiner, hyrda parkeringsplatser och hyr av hobbylokal.

Din medlemsavgift baseras på din fastighets andelstal enligt anläggningsförrättningen.

Skötsel och underhåll av gemensamma tillgångar.

Medlemsavgiften täcker kostnader för samfällighetens skötsel och underhåll av gemensamma anläggningar, el- och värmeförbrukning för gemensamma anläggningar samt hämtning av hushållssopor.

Värme- och vattenförbrukning i din fastighet

I din medlemsavgift ingår en preliminär avgift för din förbrukning av kall- och varmvatten samt uppvärmning av ditt hus. Denna baserar sig på statistik över normalförbrukning för de olika hustyperna.

I januari varje år görs en avläsning av dina mätare via fjärravläsning.

Under februari månad sammanställer styrelsen samtliga fakturor för vatten och fjärrvärme och räknar därmed fram kostnader för varmvatten i m3, kallvatten i m3 samt fjärrvärme i m3

När detta är gjort så räknas kostnaderna för respektive hus ut och jämförs med de preliminära avgifterna. Har man förbrukat mer får man en tilläggskostnad på kvartalsfakturan i april och har man förbrukat mindre så reduceras kvartalsfakturan med det belopp man betalat för mycket.