Avgifter

Avgifter till samfällighetsföreningen

Fyra gånger om året får du inbetalningskort – med förfallodagar vanligtvis 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 December – gällande medlemsavgiften för samfälligheten. Avgiften består av två delar: den ena täcker kostnader för skötsel och underhåll av gemensamma anläggningar och den andra avser preliminära kostnader för din värme- och vattenförbrukning. Debitering av påfyllnad av cashkort till tvättmaskiner, hyrda parkeringsplatser och hyr av hobbylokal hamnar också på betalningskortet.

Din medlemsavgift baseras på din fastighets andelstal enligt anläggningsförrättningen.

  • Skötsel och underhåll av gemensamma tillgångar.

Medlemsavgiften täcker kostnader för samfällighetens skötsel och underhåll av gemensamma anläggningar, el- och värmeförbrukning för gemensamma anläggningar samt hämtning av hushållssopor.

  • Värme- och vattenförbrukning i din fastighet

I din medlemsavgift ingår en preliminär avgift för din förbrukning av kall- och varmvatten samt uppvärmning av ditt hus. Denna baserar sig på statistik över normalförbrukning för de olika hustyperna.

I januari varje år görs en avläsning av dina mätare via fjärravläsning.

Under februari månad sammanställer styrelsen samtliga fakturor för vatten och fjärrvärme och räknar därmed fram kostnader för varmvatten i m3, kallvatten i m3 samt fjärrvärme i m3

När detta är gjort så räknas kostnaderna för respektive hus ut och jämförs med de preliminära avgifterna. Har man förbrukat mer får man en tilläggskostnad på kvartalsfakturan i april och har man förbrukat mindre så reduceras kvartalsfakturan med det belopp man betalat för mycket.

Mätaravläsning

I varje hus samt i Hobby-/ tvätt lokalerna finns mätare för förbrukning av värme, kall och varmvatten. Dessa tillhör samfälligheten. Som nämnts ovan så läses dessa av i januari månad via fjärravläsning. De avlästa värdena utgör en del av underlaget för din slutliga avgift till samfälligheten.

Det är klokt att själv läsa av mätarna med jämna mellanrum, på så sätt håller du koll på din förbrukning och att mätarna fungerar som de ska. Om en mätare visar onormala värden, t.ex. står still trots att förbrukning sker eller visar för hög förbrukning så skall den lagas eller bytas. Rapportera felaktiga mätare till ansvarig för vatten och mätaravläsning så kan mätaren åtgärdas fortare. Du riskerar annars att behöva betala en för hög avgift. Vid fel på mätarna ska föreningen, enligt beslut på årsstämman, debitera dig för en uppskattad förbrukning.

Webportal

Århus samfällighet har avtal med Techem AB om leverans av mätvärden från dina värme- och vattenmätare. Dessa kan du få tillgång till via en web portal hos denna leverantör.

Skicka in din e-mail adress till styrelsen tillsammans med namn adress, fastighetsnummer samt mobilnummer på ägaren av fastigheten så kommer du att erhålla en länk för att kunna ansluta dig till portalen.

Vid överlåtelse av fastigheten

Samfälligheten debiterar alltid den aktuella fastighetsägaren. Vid t.ex. försäljning av fastigheten är det därför upp till säljare och köpare att komma överens om hur redan inbetalda medlemsavgifter och kostnader, eller återbäring, vid slutavläsningen av värme- och vattenförbrukning ska fördelas.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com