Senaste

Viktig information till dig som äger fastighet i Århus samfällighetsförening

Styrelsen börjar arbetet att sprida information om de beslut som togs på den extra stämma som hölls den 17 augusti 2023 angående frågan om infrastruktur för laddstolpar i föreningens gemensamma garageanläggning.

Stämman beslutade att:

  • Vid begäran om omprövning av gällande anläggningsbeslut hos Lantmäteriet ska föreningen ansöka om att i anläggningsbeslutet, för gemensamhetsanläggningen Stockholm Århus Ga:1, lägga till om ladd infrastruktur i Samfällighetens gemensamma tre garage med tillhörande parkeringsplatser utanför garagen.
  • Att styrelsen har mandat att ansöka om omprövning av gällande anläggningsbeslut hos Lantmäteriet i Stockholm i enlighet det beslut som fattades på stämman.
  • Att styrelsen har mandat att ansöka om lån upp till 3 miljoner kronor hos bank för att finansiera kostnader för ansökan och installation av ladd infrastruktur.

Observera att det är först vid en ytterligare stämma som beslut kan tas om installation av laddstolpar ska göras, lån ska tas, vilken leverantör mm. Detta förutsätter även positiva beslut från aktuella aktörer.

Viktigt angående begäran om fullmakt från dig som fastighetsägare

Styrelsen kommer nu att arbeta vidare med de olika processerna. Till ansökan om omprövning av anläggningsbeslutet hos Lantmäteriet ska vi bifoga fullmakt där vi fastighetsägare i Århus Samfällighetsförening ger fullmakt till ett ombud som får företräda oss vid hela förrättningen. Det är Constantin Vencu, vice ordförande i föreningen, som är utsedd att vara detta ombud och som vi alla ger fullmakt till. Om det är flera som äger huset ska alla skriva på fullmakten och är det fler än två så måste en ytterligare fullmaktsblankett fyllas i, se bifogad fullmaktsblankett.

Att vi alla ger fullmakt till ett ombud innebär att vi kan spara in på kostnader genom att kontaktvägarna blir smidigare och enklare både för oss och för Lantmäteriet i Stockholm, där timkostnaden är mellan 1 200-1 900 kronor. Ledamöter från styrelsen besöker nu alla som inte var på stämman samt i de fall vi inte fått in fullmakt från de som var på stämman. Detta görs för att lämna information om beslutet och lämna blanketten för fullmakt samt informera om vikten att vi får in dessa fullmakter snarast ifyllda från alla fastighetsägare.

Obs! Fullmakterna lämnas i brevlådan utanför kontoret Århusgatan 169 senast den 10 september 2023.

publicerat: 2022-08-29

Kontorets Öppetider

Kontoret på Århusgatan 169 är öppet följande måndagar ⏰ kl. 19.30 – 20.00.

21 augusti                       4 september

18 september                  2 oktober

16 september                  30 oktober

publicerat: 2022-08-21

Användandet av gångvägar inom samfälligheten

Styrelsen beslutade den 31 mars 2022 i enlighet med den åsikt som årsstämman den 29 mars 2022 uttryckte.

Beslutet innebär att gångvägarna inom Århus samfällighet inte får användas för regelbunden biltrafik utan endast får användas som tidigare i undantags-fall för att lasta och lossa tunga varor.

Det är således inte tillåtet att åka bil på gångvägen till och från fastigheten/tomten för att där parkera eller parkera för att t. ex. ladda elbil/hybridbil.

publicerat: 2022-04-08

Felparkerade bilar?

Parkeringar på huvudvägen Århusgatan övervakas av Europark Svenska AB (tel: 08-562 508 96) och på samfällighetsmark övervakas av P-Service (tel: 0771-771100).

Om du har problem med att ta dig genom gatorna på grund av felaktigt parkerade fordon eller har andra frågor, vänligen ta kontakt med respektive parkeringsföretag på de nämnda numren.


När elementen inte blir varmt

Om du har värmeproblem i huset, eller om elementet inte fungerar ordentligt; dessa instruktioner kan hjälpa.

LÄNK till instruktioner


Informationsmöte med polisen

Vi hade ett informativt och insiktsfullt möte med polisen den 14 oktober 2020 kl. 18.30 på Polishuset i Rinkeby. Du kan hitta anteckningar och rekommendationer från mötet här:

Länk till anteckningar

Styrelsen uppmanar alla att läsa anteckningarna för att bidra till ett tryggt och säkert område.

Information kring Grannsamverkan och tips hur man skyddar sig och undviker brott finns på www.samverkanmotbrott.se  www.stoldskyddsforeningen.se


Få och dela själv information genom Boappa

Du kan ta kontakt med styrelsen och andra medlemmar i föreningen genom Boappa.

Registrera dig via boappa.com : Välja Århus Samf

Du kan ladda ner appen på din mobil eller du kan läsa inlägg och skicka inlägg på Boappas webbsidan.

Styrelsen använder Boappa för att informera föreningen, särskilt när det handlar om mer akuta saker.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com